VIRGO Engineering

1435337774_facebook
1435337799_twitter

Проектирање и монтажа на ниско-разводни ормари...

Проектирање и изведба на трафостаници...

Проектирање и изведба на автоматизација и контрола...

9898998
image001

Придобивките од нашите решенија се: Квалитетна и естетска изведба, Сертификација на мрежата и гаранција за исполнување на бараниот капацитет на пренос, Гаранција за долготрајна непроменетост на карактеристиките на пренос, Документираност на изведбата и друго.  Повеќе..............