VIRGO Engineering

1435337774_facebook
1435337799_twitter
images антена
images антена
image001

Проектирање и изведба на Антенски Системи

Антенски систем: Представува збир од  антени, антенски прибор, кабли, држачи за кабли, разделници и други материјали  кои  представуваат неразделна целина. Согласно насоката на движењето на сигналот разликуваме приемен и предаен антенски систем.Согласно фреквентниот опсег разликуваме  антенски системи за различни фреквентни опсези кои се користат. Антенските системи се составени од антени кои  се разликуваат  по физички изглед кој го дефинира нивниот назив , моќноста, издржливоста на надворешни влианија и друго.

 

 

 

ПРОЕКТИ